COMPREHENSIVE FUNERAL COVER

WHOLE FAMILY/UMASINGCWABISANE OKUHLELELA KONKE WENA NOMNDENI WAKHO×

COLLECTION OFF DECEASED/ UKULANDWA KOMZIMBA

×

STORING & PREPERATION OF THE BODY/UKUGCINWA KOMZIMBA NOKUWULUNGISA EMAKHAZENI

×

ASSISTANCE IN REGISTRATION OF DEATH/USIZO LOKWENZA I-DEATH CERTIFICATE

×

CASKET & COFFIN SPRAY / IZIMBALI

×

FUNERAL PROGRAMES & ENLARGEMENT PHOTO / UHLELO LOMNGCWABO KANYE NESITHOMBE ESIKHULISIWE SIKAMUFI

×

WOODEN AND CONCRETE CROSS / ISIPHAMBANO SEPLANGWE NESIKASIMENDE

×

HEARSE / IMONTO ETHWALA UMZIMBA

×

CREMATIONS / UKULOTHISWA KOMZIMBA

×

TOMBESTONES / ITSHE LESIKHUMBUZO

×

LOANS / IMALI EBOLEKISAYO EBHEKELELE ISIFO

×

MEATS / INYAMA

2018 Nikithemba Funeral Services. All rights reserved |Admin Ntlantleni | Design by W3layouts